Dla Autorów


Zapraszamy autorów referatów do nadsyłania zgłoszeń prezentujących:
- wyniki prac naukowych i studiów literaturowych,
- nowoczesne rozwiązania techniczne i projektowe,
z zakresu szeroko pojętej techniki świetlnej, w tym metrologii promieniowania optycznego.

Streszczenia referatów powinny zostać przesłane do dnia 14 marca 2021 r., na adres: pkosw@ciepoland.pl

Wzór streszczenia dostępny jest tutaj.

Na podstawie nadesłanych streszczeń przygotowany zostanie plan konferencji. Streszczenia autorów zakwalifikowanych do prezentacji konferencyjnych zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Autorzy artykułów naukowych, którzy wskażą w zgłoszeniu chęć przygotowania artykułów pokonferencyjnych, zostaną poproszeni o przygotowanie streszczeń artykułów w języku angielskim (do końca marca 2021) i pełnych treści artykułów. Artykuły pokonferencyjne należy przygotować w języku angielskim, w formacie czasopisma. Artykuły zostaną poddane procesowi recenzji, stosownie do wytycznych czasopisma.

Warunkami opublikowania artykułu pokonferencyjnego są:
- udział w konferencji z prezentacją wygłaszaną referatu,
- uzyskanie pozytywnych recenzji artykułów,
- wniesienie opłaty na konto redakcji czasopisma.

Artykuły pokonferencyjne do recenzji należy nadsyłać w terminie od 21 czerwca do 30 września 2021 r.

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w numerze specjalnym Energies:
Special Issue "Selected Papers from the XXIXth Conference on Lighting Technology (KKO2021)"

 

Obowiązuje zasada, że jedna osoba może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch artykułów w numerze specjalnym czasopisma Energies.