Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Administrator danych osobowych:

Polski Komitet Oświetleniowy ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, NIP 526-000-09-79

Cel przetwarzania danych

Organizacja Konferencji i Warsztatów

Jakie dane będziemy przetwarzać

  1. Dane Uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym, wizerunek utrwalony na nagraniach i fotorelacjach z Konferencji i Warsztatów
  2. Dane Prelegentów: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, fotografia, biogram, wizerunek utrwalony na nagraniach i fotorelacjach z Konferencji i Warsztatów

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody Klienta lub na mocy przesłanki uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

Udostępnianie danych:

Państwa  dane są należycie chronione i będą udostępniane tylko i wyłącznie firmom współpracującym z Polskim Komitetem Oświetleniowym, na podstawie umów umożliwiających realizację usług, np. hostingiem, pracami programistycznymi, co stanowi wsparcie dla prawidłowej realizacji usługi.

Okres przetwarzania danych:

  1. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
  2. W zakresie usług administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Mają Państwo prawo do:

  1. Sprzeciwu przetwarzania danych.
  2. Żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
  3. Przeniesienia Państwa danych osobowych.
  4. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych należy kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

  1. Forma pisemna:

Polski Komitet Oświetleniowy, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

  1. Poczta elektroniczna

adres email: pkosw@ciepoland.pl.pl

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej.