Godzin wykładów

0

Wykładowców

0

Miejsc

0

Warsztaty techniczne

0

Sponsorów

0

PROGRAM

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce

  • Dzień 1 15 czerwca 2023 r.
  • Dzień 2 16 czerwca 2023 r.
  • Aula główna
  • Lobby
  • Sala 4.05. Warsztaty
10:00 AM - 05:00 PM15.06 KKO Technika Świetlna 2023 oraz 3. FTO


11:00-11:10    Otwarcie Konferencji i Forum

11:10-11:30    Pol-lighting, B. Ślęk, Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej

11:30-11.45 UKE, D. Kołtunowicz, Kontrola sprzętu oświetleniowego

(12:00 rozpoczęcie  Warsztatu: Wymagania projektowe w oświetleniu wnętrz na podstawie normy PN-EN 12464-1 Sala 4.05)

11:45-13:05    Sesja I. Pomiary promieniowania optycznego

11:45-12:05    M. Legierski, P., Michałek, Analiza możliwości zastosowania retrofitów LED w przednich reflektorach samochodowych

12:05-12:25   I. Jurgo-Falkowska, S. Górnik, M., Skrzetuszewski, Połysk i kolorymetria w świetle odbitym – omówienie realizacji projektu 20SCP01 Smart PhoRa 

12:25-12:45    M. Skrzetuszewski, S. Górnik, Przegląd metodologii związanej z wielokątowym charakteryzowaniem wzorców widmowego współczynnika odbicia         

12:45-13:05    M. Pelko, J. Lalek, A. Rybczyński, Wpływ chłodzenia detektora spektroradiometru matrycowego na zakres i niepewność wyników pomiarów

(13:15 rozpoczęcie Warsztatu: Sterowanie i zarządzanie oświetleniem w oparciu o dane. Sala 4.05)

14:15-15:15   Lunch – Wystawa

15:15-17:10  Sesja II. Sprzęt i rozwiązania oświetleniowe

15:15-15.30    Ledvance, A. Wiśniewski, Lampy LED, zamienniki dla tradycyjnych świetlówek i lamp wyładowczych

15:30-15.50    M. Kurkowski, T. Popławski, Analiza zmian parametrów elektrycznych przekształtników stałonapięciowych do LED

15:50-16:10    A. Wiśniewski, Symulacyjne obliczenia zużycia energii elektrycznej w oświetleniu wnętrz przy zastosowaniu systemów sterowania oświetleniem

16:10-16:30    A. Pawlak, Praktyczna weryfikacja mobilnego systemu pomiarowego do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem UV na stanowiskach pracy

16:30-16:50    M. Gilewski, Wpływ układu sterującego na charakterystyki pomiarowe spektrometru MEMS

16:50-17:10    S. Słomiński, K. Wandachowicz, Problem reprezentacji wartości luminancji opraw oświetleniowych w plikach fotometrycznych

Do 17:30 wystawa

Wystawa

Stoiska informacyjne firm oświetleniowych

11.45 – 12.45 Warsztat 1. Wymagania projektowe dotyczące oświetlenia wnętrz w świetlne normy PN-EN 12464-1

Sponsor warsztatu:

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
dr inż. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka

Postęp nauki, rosnące potrzeby ludzi i społeczeństwa oraz dynamiczne zmiany technologiczne w technice świetlnej wymusiły konieczność uaktualnienia normy dotyczącej oświetlenia w pomieszczeniach budynków. Obecnie wymagania oświetleniowe w pomieszczeniach reguluje norma PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W normie wprowadzono szereg zmian, zmieniających formę i zakres wymagań istniejących, wprowadzających nowe wymagania, a także dotyczących ważnych aspektów stosowania kryteriów i czynności projektowych. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną kryteria projektowania i oceny oświetlenia wnętrz oraz wymagania, zalecenia i czynności projektowe wynikające z zapisów normy. Wykorzystanie wymagań w projektowaniu oświetlenia zostanie omówione szczegółowo i zilustrowane przykładami dla wybranych sytuacji oświetlenia wnętrz użyteczności publicznej.

13.15 – 14.15 Warsztat 2. Sterowanie i  zarządzanie oświetleniem w oparciu o dane

Sponsor Warsztatu:

Prowadzący: Jakub Guźniczak, Smart City Ekspert /Architecture Manager, Signify Poland Sp z o.o.

Konwencjonalne metody projektowania i zarządzania oświetleniem wykorzystują wymagania norm i przepisów, które regulują minimalne wymagania oświetleniowe. Wytyczne dotyczące projektowania mówią o konieczności realizacji sterowania oświetleniem, jednak nie wskazują jak należy je zrealizować. Zaprojektowane oświetlenie, uwzględniające układy sterowania, ma przynieść kilka kluczowych korzyści: wiedza o bilansie energii na cele oświetleniowe, oszczędności finansowe, oszczędność energii, unikanie emisji CO2 i pyłów zawieszonych, poprawa dobrostanu użytkowników oraz środowiska, a także stworzenie komfortu pracy. W trakcie warsztatu przedstawione będą strategie i taktyki w sterowaniu oświetleniem, poparte przykładami w obszarze oświetlenia wnętrzowego i zewnętrznego.

  • Aula główna
  • Lobby
  • Sala 4.05. Warsztaty
16.06 KKO Technika Świetlna 2023 oraz 3. FTO


10:00-10:50   Sesja III. Oświetlenie dróg

10:00-10:20    M. Zalesińska, M. Matuszewski, Ocena jakości oświetlenia przejść dla pieszych
– studium przypadku

10:20-10:35    Signify, G. Ślusarczyk, Dobre praktyki w przetargach na oświetlenie uliczne i drogowe

10:35-10:50    GL Optic, M. Przybyła, Dlaczego warto i jak prowadzić pomiary powykonawcze do weryfikacji jakości oświetlenia drogowego

10:50-11:30    Przerwa kawowa – Wystawa

11:30-13:15    Sesja III cd. Oświetlenie dróg

11:30-11:50    P. Tomczuk, M. Chrzanowicz, M. Kurkowski, T. Popławski, Wybrane wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic     

11:50-12:10    Pol-lighting, Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

(12:15 rozpoczęcie  Warsztatu: Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego. sala 4.05)

13:15-14:30   Lunch – Wystawa

14:30              Sesja IV. Iluminacja i zanieczyszczenie światłem

(14:30- rozpoczęcie  Warsztatu: 3. Projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych. Sala 4.05)

15:30-15:50    M. Rusnak, M. Szmigiel, M. Geniusz, W. Żagan, R. Krupiński, Eye-trackingowe badania kontrastu luminancji w iluminacji obiektów

15:50-16:10    P. Tabaka, S. Kołomański, T. Ściężor, Wpływ temperatury otoczenia na charakterystyki widmowe źródeł LED w kontekście prowadzonych obserwacji astronomicznych nocnego nieba

16:10-16:30    K. Skarżyński, M. Lach, Uproszczona analiza zmian zanieczyszczenia światłem środowiska na terenie Warszawy

16:30              Zakończenie Konferencji i Forum

Wystawa

Stoiska informacyjne firm oświetleniowych

12.15.-.13.15 Warsztat 3. Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego

dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska

Pieszy jest najsłabiej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Duża część wypadków z udziałem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. Jednią z przyczyn wypadków w tych miejscach jest złe oświetlenie lub całkowity jego brak. Obecnie w Europie nie ma jednolitych wymagań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych. Norma PN – EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” w sposób bardzo ogólny odnosi się do oświetlenia przejść dla pieszych, nie podając żadnych wymagań ilościowych. Ze względu na brak wymagań na poziomie europejskim każde z państw próbuje stworzyć własny system wymagań i oceny, dotyczących prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Procedury pomiarowe oraz wymagane wartości parametrów oświetleniowych w poszczególnych krajach często znacznie się różnią od siebie. W trakcie warsztatów omówione zostaną wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych przyjęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na tle wymagań stosowanych w różnych krajach. Przeprowadzona zostanie dyskusja na temat przyjętych wymagań. Przeanalizowane zostaną rozwiązania oświetleniowe stosowane na wybranych przejściach dla pieszych wraz z weryfikacją pomiarową i oceną jakości oświetlenia.

14.30 – 15.30 Warsztat 4. Projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych

Prowadzący: dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Projektowanie iluminacji obiektu jest sztuką kreowania jego nocnego wizerunku. Za pomocą kształtowania różnych rozkładów luminancji można zarówno odwzorować widoczne w świetle dziennym jego walory architektoniczne, podkreślać je lub też całkowicie zmieniać. Wszystkie te formy przekazu są dopuszczalne, ale zależą od konkretnego przypadku. Nie jest to więc zadanie łatwe i warto podejść do niego z należytą starannością. Oprócz stosowania zasad iluminacji obiektów oraz prawidłowego wyboru metody iluminacji, należy wybrać odpowiednią procedurę projektową oraz sposób analizy wyników i ich prezentacji. Celem warsztatów, które będą przeprowadzone w formie dyskusji, będzie przedstawienie wszystkich możliwości jakimi dysponuje obecnie projektant oświetlenia oraz wspólne zastanowienie się, nad wadami, zaletami oraz cechami obecnie stosowanych metod projektowania iluminacji obiektów.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w Konferencji i warszatatach jest bezpłatny

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość

W przypadku jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!