Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia

 • Dzień 1 13 czerwca 2024 r.
 • Dzień 2 14 czerwca 2024 r.
 • Aula główna
 • Lobby
 • Sala 4.05. Warsztaty
 • Sala 4.04. Warsztaty
13.06 KKO Technika Świetlna 2024 oraz 4. FTO

10.00- 10.50 Rejestracja uczestników

11:00-11:15    Otwarcie Konferencji i Forum

11:15-12:35    Sesja I. Oświetlenie drogowe

11:15-11:35   Jak zmniejszyć koszty oświetlenia drogowego w mieście, gminie? Jakość projektów i sprzętu oświetleniowego. ZPSO Pol-lighting

11:35-11:55   Audyty efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej. Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Anna Węclewska, Dominik Węclewski

11:55-12:15    Pomiary oświetlenia drogowego wykonywane za pomocą bezzałogowego statku powietrznego. Cezary Jędryczka, Przemysław Skrzypczak, Krzysztof Wandachowicz, Małgorzata Zalesińska

12:15 -12.30 Adaptacyjne instalacje oświetlenia drogowego i parkowego – funkcjonalność, otwartość i integracja. Tomasz Zagajski, Schreder Polska

12:30-12:45   Przerwa kawowa

(rozpoczęcie warsztatów)

13:45-14:45   Lunch

14:45-15:45   Sesja II. Zanieczyszczenie światłem, oświetlenie dynamiczne

14:45-15:05   Analiza wpływu źródeł LED używanych w instalacjach oświetlenia zewnętrznego na fotometryczne obserwacje astronomiczne. Przemysław Tabaka, Sylwester Kołomański, Przemysław Mikołajczyk

15:05-15:25    Zanieczyszczenie światłem w Polsce. Andrzej Z. Kotarba

15:25-15:45    Bezmarkerowy system dynamicznego oświetlenia ruchomych postaci przy użyciu metod Deep Learning. Magdalena Sobaszek, Sebastian Słomiński

(kontynuacja warsztatów)

10.00 – 18.00 Wystawa

Stoiska informacyjne firm oświetleniowych

12:45-13:45  Warsztat 1. Skuteczne wykorzystanie środków z programu „Rozświetlamy Polskę”

Uwaga! Warsztat przeznaczony wyłącznie dla: przedstawicieli urzędów miast i gmin (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich), jednostek samorządów terytorialnych, związków międzygminnych.

Zagadnienia warsztatu:

 1. Podstawowe założenia i wymagania projektowe programu „Rozświetlamy Polskę” 
 2. Planowanie inwestycji:  zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, spełniając warunki norm oświetlenia drogowego; komfort użytkowników, oszczędności oraz niskie koszty eksploatacji.
 1. Systemy Sterowania i Zarządzania (automatyzacja, lokalizacja opraw na mapie, pomiar parametrów elektrycznych, szybkość komunikacji, sterowanie, definiowanie alertów, generowanie i eksport raportów, monitorowanie i diagnostyk, zdalne sterowanie, efektywność energetyczna) 
 2. Otwartość systemu
 3. Dobór Sprzętu Oświetleniowego: Certyfikaty (ENEC, ENEC+ , ZD4i); wytycznych projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72-1, WR-D-72-2).

Sponsor warsztatu:

14:45-15:45. Warsztat 3. Wymagania i zalecenia dotyczące oświetlenia pomieszczeń

Ponad półtora roku temu opublikowano normę PN-EN 12464-1:2022-01 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, która zawiera najbardziej aktualne zalecenia w zakresie wymagań oświetleniowych w pomieszczeniach. Tak długi okres wykorzystywania normy w praktyce spowodował, że jej stosowanie powinno być już powszechne. Niezależnie od tego, wciąż omawiane i interpretowane są jej zapisy. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące kryteriów projektowania i oceny oświetlenia wnętrz oraz wymagania, zalecenia i czynności projektowe wynikające z zapisów normy. Profesjonalne projektowanie oświetlenia we wnętrzach nie powinno się jednak ograniczać  wyłącznie do stosowania kryteriów omawianej normy.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną wybrane zagadnienia  z zakresu projektowania i oceny oświetlenia wnętrz pod względem pozawzrokowego (bezobrazowego) oddziaływania oświetlenia w pomieszczeniach. Wyjaśnione zostaną podstawowe wytyczne w kontekście omawianej normy oraz wybranych innych standardów. Omówione zostaną czynniki decydujące o nasileniu oddziaływania. Możliwa będzie dyskusja o możliwych technikach planowania oddziaływania pozawzrokowego.

Prowadzący:

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

dr inż. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka

Sponsor warsztatu:

16:00-17:00 Warsztat 4. Zanieczyszczenie światłem w przestrzeni publicznej

 

Postępująca urbanizacja spowodowała coraz większe wykorzystanie sprzętu oświetlenia elektrycznego w nocy. Następstwem tego procesu jest powiększające się zanieczyszczenie światłem. Zjawisko to jest kwalifikowane jako negatywne, ponieważ niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie całego ekosystemu w wielu aspektach m.in.  ekologicznych i ekonomicznych. Podczas warsztatu zostaną omówione kwestie definicji, przyczyn i skutków zanieczyszczenia światłem. Duża uwaga zostanie poświęcona wytycznym i wymaganiom stawianym zewnętrznym instalacjom oświetleniowym pod względem ograniczenia tzw. światła przeszkadzającego, będącego nieodłączną częścią zjawiska zanieczyszczenia światłem. Prowadzący zaprezentują i skomentują  ciekawe, skłaniające do przemyśleń przykłady realizacji instalacji oświetleniowych, funkcjonujących w zewnętrznej przestrzeni publicznej. Podczas warsztatu nastąpi również próba sprecyzowania oczekiwań środowiska oświetleniowego względem przepisów, czynności projektowych, pomiarowych i weryfikacyjnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem w Polsce.

Prowadzący:

dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska

dr inż. Przemysła Tabaka, Politechnika Łódzka

dr inż. Krzysztof Skarżyński, Politechnika Warszawska

12:45-13:45 Warsztat 2. Audyty efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

Tematem warsztatu będą audyty energetyczne w odniesieniu do drogowych instalacji oświetleniowych. W pierwszej części warsztatu dyskutowane będą wybrane zagadnienia dotyczące aspektów prawnych. Przedstawione zostaną: definicja i zakres audytu, analiza wymagań podanych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i dla BGK, wymagania norm wyrobów i komentarz dotyczący znaków ENEC i ENEC Plus. W drugiej części warsztatu dyskutowane będą wybrane zagadnienia dotyczące praktycznych realizacji audytów. Przedstawione zostaną: realizacje wymagań norm serii PN-EN 13201 i parametrów opraw oświetleniowych, przykłady realizacji oświetleniowych, a także skutki prawne i finansowe inwestycji realizowanych bez audytów (projektów i odbiorów inwestycji). W wyniku przeprowadzonego warsztatu i dyskusji, dokonane zostanie podsumowanie i sformułowane zostaną wnioski dotyczące praktyki audytów energetycznych oświetlenia drogowego

Prowadzący:

dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska

 • Aula główna
 • Lobby
10:00 AM - 05:00 PM14.06 KKO Technika Świetlna 2024 oraz 4. FTO


10:00-11:10    Sesja III. Oświetlenie wnętrz, edukacja

10:00-10:40    Gotowość branży oświetleniowej na realizację unijnej  dyrektywy RoHS związanej z wycofaniem z rynku świetlówek; przygotowanie rynku do realizacji dyrektywy EPBD. Pol-lighting

10:40-11:00    Rzeczywiste koszty eksploatacji lamp LED. Krzysztof Skarżyński, Andrzej Wiśniewski

11:00-11:20    Koncepcja kształcenia techniki świetlnej. Piotr Pracki, Wojciech Żagan, Rafał Krupiński, Marcin Wesołowski, Sławomir Zalewski, Dariusz Czyżewski, Kamil Kubiak, Krzysztof Skarżyński, Sebastian Słomiński, Andrzej Wiśniewski

11:20 – 11.35 Wystąpienie sponsora LEDVANCE

11:35-12:00    Przerwa kawowa

12:00-13:00   Sesja IV. Pomiary promieniowania optycznego, cz. 1

12:00-12:20    Najnowsze rozwiązania technologiczne do pomiarów oświetlenia oraz ich zastosowanie w praktyce. GL-Optic

12:20-12:40    Linearyzacja luksomierza w szerokim zakresie dynamicznym przy użyciu zautomatyzowanej ławy optycznej. Jan Lalek, Andrzej Rybczyński, Marcin Pelko

12:40-13:00   Badania fotometryczne świetlików dachowych. Marcin Legierski

13.00 – 13.20 Opracowanie systemu pomiarowo-kalibracyjnego do cyfrowych pomiarów rozkładów luminancji oraz autonomicznego dopasowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych nowoczesnych urządzeń oświetleniowych i wyświetlających LED/OLED. Prolight

13:20-14:20   Lunch

14:20-15:40   Sesja IV. Pomiary promieniowania optycznego. cz.2

14:20-14:40    Pomiar naturalnego promieniowania UV w funkcji parametru pokrycia liściowego LAI. Michał Kwiatkowski, Marta Łowcewicz, Andrzej Pawlak, Jacek M. Kubica

14:40-15:00   Sensor spektralny typu MEMS w zakresie promieniowania UV. Marian Gilewski

15:00-15:20    Ocena możliwości wykorzystania smartfona z matrycą o wysokiej rozdzielczości do pomiaru luminancji. Sławomir Zalewski, Krzysztof Skarżyński

15:20- 15:40 Wyznaczanie niepewności parametrów wzorcowych promieniowania optycznego z rozkładu widmowego lampy halogenowej metodą symulacji losowej. Michał Kwiatkowski, Jacek M. Kubica

15:40   Zakończenie Konferencji i Forum

10.00 – 16.00 Wystawa